KSB Komplexné služby pre budúcnosť

KSB, s.r.o., Malinovského 1274, 916 21 Čachtice        ksb@ksb-sro.sk

 
 
 
 
STROJE DO VÝBUŠNÉHO PROSTREDIA
   
 

Spoločnosť KSB sa zaoberá aj stavbou špeciálnych technologických zariadení a liniek určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, kde výbušná atmosféra je vytvorená plynmi, parami alebo prachom. Takéto zariadenia musia byť konštruované tak, aby boli schopné prevádzky v zhode s prevádzkovými parametrami a zabezpečovali veľmi vysokú úroveň ochrany (viac v Nariadení vlády SR č. 117/2001, na úrovni Európskej únie toto rieši direktíva ATEX).

Tieto stroje nachádzajú uplatnenie v chemickom, výbušninárskom a zbrojárskom priemysle. Naše zariadenia sú používané pri výrobe a montáži rozbušiek airbagov v automobilovom priemysle, trhavinových rozbušiek pre kameňolomy, ťažbu uhlia (rudy) a demolačné práce, na laboráciu munície.

   
Automatická linka na montáž a kontrolu nábojov
   
  Linka umožňuje montáž strely do nábojnice ráže 20 až 30 mm a vykonávať zvolené technologické a kontrolné operácie na strelách podkalibrovaných ráže 30mm. Koncepčne je stroj lineárny asynchrónny montážny automat pozostávajúci z transportného systému, technologických, kontrolných a manipulačných jednotiek.
   
 
Automatická linka na montáž a kontrolu nábojov kontrolované náboje      
   
Zariadenie na kontrolu a dávkovanie
   
  Zariadenia je riešené ako univerzálne a výmenou niektorých dielcov je ho možné využiť na rôzne aplikácie.

Zariadenie má 2 pracovné stanice:
1. Kontrola súčiastky - meranie elektrických parametrov, rozmerov (priemer, výška, hĺbka...), kamerová vizualizácia, skenovanie tvaru a pod.
2. Dávkovanie pomocou trysky- dávkovanie lepidla, farby, tmelu, striekanie farbou a pod. Súčiastka sa môže počas dávkovania aj otáčať.

Jednou z aplikácií je meranie a lakovanie zápalky v nábojnici.

   
 
Zariadenie na kontrolu a dávkovanie Zariadenie na kontrolu a dávkovanie      
   
Pneumatický vibračný stolík
   
  Ide o univerzálne stolové zariadenie, kde v ľavej časti je umiestnená vibrujúca doska (tmavo čierna), ktorej frekvencia kmitania aj amplitúda sa dá plynulo nastaviť z ovládacieho panela (vpravo). Pohon, nastavenie parametrov aj časovač je riešený pneumaticky.

Využitie napr. na laboráciu podkalibrovej strely do nábojnice.
   
 
Pneumatický vibračný stolík        
   
Zariadenie na kontrolu vodotesnosti
   
  Zariadenie je určené na kontrolu vodotesnosti skúšaných súčiastok. Pozostáva z pracovného stola, na ktorom je umiestnená samotná meracia komora. Komora je po obvode zhotovená z 2-vrstvového bezpečnostného skla a je priehľadná. V hornej časti sa nachádza odnímateľné veko, do ktorého ústi prívod vákua. Vákuum je tvorené vzduchovým ejektorom. Vedľa nádoby je umiestnená el. skriňka s ovládacím panelom a digitálnym snímačom vákua.

Využitie napr. na kontrolu vodotesnosti nábojov rôznych kalibrov.
   
 
Zariadenie na kontrolu vodotesnosti        
   
Zariadenie na meranie tesnosti
   
  Zariadenie je určené na meranie tesnosti (hermetičnosti) rôznych súčiastok. Zariadenie pozostáva z nosného stolíka, na ktorom je umiestnená meracia komora. Komora je upevnená v zdvíhacom suporte, pomocou ktorého sa meraná súčiastka presúva z pozície zakladania do pozície merania. Celý merací priestor je krytovaný hrubými plechmi, z prednej strany od obsluhy je vstupný otvor pre zasunutie meranej súčiastky do komory. Meranie tesnosti je založené na porovnaní nameranej hodnoty s kalibračnou krivkou. El. skriňka je umiestnená v hornej časti krytovania spolu s meracou jednotkou, riadenie je inteligentným relé s displejom a ovládacím panelom.

Jednou z aplikácií môže byť meranie hermetičnosti nábojov.
   
 
Zariadenie na meranie tesnosti        
   
Lisovacie zariadenie na výrobu rozbušiek
   
  Lisovacie zariadenie je jednoúčelové zariadenie určené pre vývojové účely pri výrobe prototypových, skúšobných a overovacích častí z výbušnin, inicializačných zloží a ich častí.
Zariadenie má dve polohovacie pracoviská. V polohe bližšie k obsluhe sa do lisovacieho prípravku s integrovanou násypkou vkladá polotovar (objímka) a nadávkuje sa výbušnina alebo zlož. V tejto polohe má obsluha možnosť tlačidlom poklepať s lisovacím prípravkom.
V zadnej polohe dochádza k lisovaniu výbušniny, a to lisovacím valcom, ktorý sa nachádza v hornej časti stroja a má na piestnici upevnený lisovací trň s tenzometrom.
Po nalisovaní výbušniny sa lisovací prípravok presunie do prednej polohy, kde dôjde k vysunutiu objímky z lisovacieho prípravku.
   
 
Lisovacie zariadenie na výrobu rozbušiek        
   
Automatické zariadenie na kontrolu podzostavy rozbušiek pre airbagy
   
 
Automatické zariadenie na kontrolu podzostavy rozbušiek pre airbagy Automatické zariadenie na kontrolu podzostavy rozbušiek pre airbagy      
   
Automatické zariadenie pre montáž rozbušiek pre airbagy
   
 
Automatické zariadenie pre montáž rozbušiek pre airbagy Automatické zariadenie pre montáž rozbušiek pre airbagy      
 
 

designed by: BUSINESS SOLUTION